YNGLŶN Â’R GRONFA LOTERI FAWR

Pink-logo-211x152

AMDANOM NI:

Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig, gan ariannu tua 13,000 o brosiectau gan ddefnyddio arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae’r mwyafrif o’n grantiau’n rhai bach – £10,000 neu lai – ond maent yn adio i fyny i £700 miliwn y flwyddyn ac mae ein hariannu’n cyrraedd pob cymdogaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae’r bobl sy’n rhedeg y prosiectau hyn yn hynod greadigol a medrus, a’n swyddogaeth ni yw cefnogi nhw i wneud pethau gwych yn eu cymunedau.

Mae’r cymunedau hynny’n wynebu heriau sylweddol fel rôl newidiol y wladwriaeth yn eu bywydau, tueddiadau demograffaidd megis heneiddio, ac effaith globaleiddio ar y farchnad lafur. Fel ariannwr sy’n dosbarthu arian achosion da hanfodol a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym eisiau gwneud dewisiadau gwych sy’n galluogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae angen i’r dewisiadau hynny gael eu cyfeirio gan sgwrs lawer ehangach ar draws pob sector. Rydym eisiau hwyluso trafodaeth ar draws cymdeithas i gyd – gan gynnwys cymunedau, elusennau, mentrau cymdeithasol, busnesau a’r wladwriaeth – am sut y dylai ‘gwneud lles’ esblygu yn y dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith hwn yn cataleiddio syniadau a gweithredu ehangach ar draws pob sector i oresgyn yr heriau anodd sy’n wynebu pobl a chymunedau yn y Deyrnas Unedig. Yn y pen draw, credwn mai dyma gyfnod sy’n cynnig cyfle hefyd: i ailfeddwl yn flaengar am y ffordd y gall pobl a chymunedau lunio a gwella’u bywydau a ffynnu yn y pen draw.