YMCHWILIO I DDYFODOL GWNEUD LLES

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cychwyn trafodaeth am sut bydd ‘gwneud lles’ yn edrych yn y dyfodol. Gallwch gael mwy trwy ddarllen ein hadroddiad, gwylio ein fideo isod, neu ddarllen crynodeb cyflym.

 

BETH YW ‘GWNEUD LLES’?

Mae cyd-destun ‘gwneud lles’ – creu gwerth cymdeithasol – wedi newid y tu hwnt i gred yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym wedi profi argyfyngau ariannol a dirywiad economaidd byd-eang, sgandalau corfforaethol mewn diwydiannau fel bancio, y llywodraeth yn cwtogi’n sylweddol ar wariant cyhoeddus, ac elusennau’n bwnc llosg yn gynyddol o ran eu rôl o greu cymdeithas dda.

O fewn y cyd-destun hwn rydym eisiau hwyluso trafodaeth ar draws cymdeithas i gyd – gan gynnwys cymunedau, elusennau, mentrau cymdeithasol, busnesau a’r wladwriaeth – am sut y dylai ‘gwneud lles’ esblygu yn y dyfodol.

Beth mae’n ei olygu o ran sut rydym yn cefnogi pobl i adeiladu cymunedau gwell, a gwella’u bywydau eu hunain a bywydau’r rhai sy’n byw o’u cwmpas? Beth yw rôl elusennau, busnesau, y llywodraeth a chymunedau? Sut dylem ni i gyd fod yn gweithio ar y cyd?

BETH YDYM EISIAU EI WYBOD?

Nid oes gennym atebion, ond credwn fod yna rhai cwestiynau pwysig y dylem i gyd fod yn eu gofyn i’n hunain am sut yr ydym yn creu lles. Nid rhai hollgynhwysfawr mohonynt o bell ffordd. Bydd gan eraill ddigonedd o gwestiynau i’w cyfrannu. Er hynny, gobeithiwn y byddant yn sbardun o trafodaeth ac yn helpu cychwyn y sgwrs. Cwestiynau megis:

  • Pwy sy’n cael dweud sut mae ‘gwneud lles’ yn edrych?
  • Ydy ‘gwneud lles’ yn ymwneud â thrwsio anghenion pobl, neu adeiladu cryfderau?
  • Ydym ni’n canolbwyntio’n ormodol ar y mudiadau sy’n ‘gwneud lles’ (e.e. elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol)? Oes angen i ni ganolbwyntio’n fwy ar y system fwy y maent yn gweithio y tu fewn iddi?
  • Sut ydych chi’n mesur ‘gwneud lles’?
  • Sut ydym ni’n ‘gwneud lles’ yn well?
  • Atebolrwydd am ‘wneud lles’?
  • Sut gallwn harneisio technoleg i wneud mwy o les?

SUT GALLAF GYMRYD RHAN?

Gallwch wirio’r adroddiad llawn sy’n edrych yn agosach ar y cwestiynau uchod. Dros yr wythnosau i ddod bydd postiadau gwadd gan arbenigwyr mewn ystod o sectorau gwahanol yn myfyrio ar ‘wneud lles’.

Bwrw golwg ar ein tudalen Cymerwch Ran i gael gwybodaeth am sut y gallwch ymuno â’r drafodaeth.