DAWN AUSTWICK AR DDYFODOL GWNEUD LLES

CWESTIYNAU MAWR MEWN BYD ANNAROGAN

I weld tystiolaeth (ysgafn, rhai cyfaddef) o’r byd ansicr rydym yn byw ynddo, nid oes angen edrych ymhellach na brig yr Uwch Gynghrair. Ychydig iawn o bobl a fyddai wedi darogan tymor chwedlonol Caerlŷr, er fel ‘Gooner’ cyffesedig, mae fy nghefnogaeth yn parhau braidd yn ddistaw. Gyda thîm bron wyth waith yn rhatach nag un Manchester City, maen nhw wedi llwyddo’n ysgubol i ddymchwel y status quo.

Final-Image---Small-for-Web-(2)

Dyma ben ar y trosiad pêl-droed cyn i mi golli’r rhai nad ydynt yn hoff o bêl-droed. I bob pwrpas, fy mhwynt yn ymwneud â natur annarogan y byd rydym yn byw ynddo.

Camwch yn ôl a meddyliwch am rai o’r cwestiynau cymdeithas enfawr rydym yn eu hwynebu heddiw. Gofal am yr henoed a chynnig cyfleoedd i bobl ifanc ar yr un pryd. Argyfwng y ffoaduriaid. Cyflwr tai yn y Deyrnas Unedig. ‘Brexit’. Dyma ychydig yn unig o’r materion hynod o gymhleth ac emosiynol. Ac mae hynny cyn i ni sôn am dueddiadau byd-eang fel digideiddio, anghydraddoldeb a thlodi, a chynaladwyedd; neu’r heriau y mae dinasyddion a chymunedau’n eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd wrth i ni ail-lunio’r ffiniau rhwng y wladwriaeth, y farchnad a chymdeithas sifil. Mewn ffordd fwy plwyfol, mae’r sector elusennau’n mynd i’r afael â’i heriau ei hun, megis arferion codi arian, llywodraethu ac ymgyrchu. Mae miliynau o sgyrsiau’n mynd ymlaen mewn tafarndai, caffis, archfarchnadoedd ac ar draws y cyfryngau. Ac maen nhw i gyd yn gysylltiedig, gan ymchwilio i ba fath o gymdeithas rydym eisiau byw ynddi a sut rydym yn ei wireddu.

Fel ariannwr, rydym eisiau gwneud dewisiadau gwych. Rydym am i’n hadnoddau, boed arian, dysgu neu rwydweithiau, i fod yn rhan o’r ffordd y mae pobl a chymunedau’n ffynnu. Ond rydym hefyd yn gwybod nad ein cyfrifoldeb sylfaenol ni yw ateb y cwestiynau mawr – mae’n gyfrifoldeb i bawb. Mae’r atebion yn hollbwysig i lwyddiant y sector gwirfoddol a chymunedol a’n holl ymdrechion.

SGWRS AR DDYFODOL GWNEUD LLES

Felly mae sgwrs ehangach i’w chael am y dyfodol. Gyda hynny mewn cof ac yn ysbryd‘problem a rennir’ roeddem am ddarparu llwyfan i bobl gyd-drafod y materion a’r dewisiadau sydd ar gael i ni. Fel man cychwyn, gofynnwyd i’r newyddiadurwr ac ymchwilydd cymdeithasol Sonia Sodha fapio’r dirwedd a cheisio dod â rhywfaint o drefn i’r cymhlethdod hwn. Rydym yn credu ei bod wedi llwyddo’n ysgubol a gallwch ddarllen yr hyn a’i ysgrifennodd.

Mae’r hinsawdd ar gyfer cyd-drafodaeth eisoes yn ffafriol. Yn ddiweddar mae cwpl o storïau wedi dal fy sylw sy’n dangos yn union pa mor fywiog y mae’r sgwrs hon. Mae Tesco wedi cyrraedd cytundeb i weithio gyda’r elusen FareShare i helpu taclo gwastraff bwyd, gan ddechrau gyda chynllun peilot 14 siop o’r enw Community Food Connection. Mae Tesco yn meddwl eu bod wedi taflu 55,400 tunnell o fwyd i ffwrdd y llynedd, y gallai 30,000 ohono fod wedi’i fwyta. Gan ddefnyddio llwyfan ddigidol newydd, gall staff y siopau ac elusennau lleol gysylltu â’i gilydd i ddosbarthu’r gwarged hwn i bobl fregus. Erbyn diwedd 2017, eu bwriad yw symud eu holl siopau i’r llwyfan newydd hon. Dyna un enghraifft yn unig o bobl yn dod ynghyd mewn ffordd newydd, gan ddefnyddio technoleg i fynd i’r afael â mater cymdeithasol pwysig.

Nodais ddarn pryfoclyd gan Richard Hawkes hefyd, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Asiaidd Prydain, yn myfyrio ar ymweliad diweddar ag India i ymchwilio i gyflwr cymdeithas sifil yno. Nododd rhai gwersi pryfoclyd ar gyfer y sector, gan ddadlau dros fwy o ffocws ar fenter, cyllido creadigol a chroesawu rôl y sector preifat. Ni fydd pawb yn teimlo’n gyfforddus gyda’i sylwadaeth, ond mae’n dangos ymhellach bod y sgyrsiau sylfaenol hyn eisoes yn fyw ac yn effro.

Mae enghreifftiau gwych o bobl sy’n rhoi cynnig ar syniadau newydd yn eu cymdogaethau i geisio cyflawni newid go iawn i’r ffordd y mae pobl yn rhyngweithio â’i gilydd. Gwnaeth yprosiect Open Works yng Ngorllewin Norwood, a sefydlwyd gan Tessy Britton a Laura Billings o Civic Systems Lab argraff benodol arnaf. Yn ystod blwyddyn, cymerodd 1,000 o bobl ran mewn rhwydwaith o 20 o brosiectau a arweiniwyd gan gymunedau i drawsnewid eu cymdogaeth. Roedd ganddynt syniad syml, sef trwy annog pobl i gymryd rhan mewn ffyrdd syml a chysylltu’r rhain ynghyd mewn un lle, y gallent greu cymdogaeth gysylltiedig a ffyniannus sy’n eiddo i’w thrigolion lleol.

BETH NESAF, FELLY

Rydym am i bobl siarad a rhannu eu barn am yr adroddiad, cyhoeddi atebion ar eu blogiau eu hunain neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol (gallwch ddilyn y sgwrs yn #futuregood). Byddwn yn tynnu hyn i gyd ynghyd ar y tudalennau hyn, lle bydd modd i chi adael sylwadau ar gyfraniadau eraill at y drafodaeth. Felly rhowch wybod i ni beth yw eich barn! Er y bydd y sgwrs hon yn cyfeirio ein hymagwedd ni fel ariannwr yn bendant, rydym yn gobeithio y bydd yn symbylu syniadau a gweithredu llawer ehangach ar draws pob sector.

Erbyn 15 Mai byddwn yn gwybod p’un a yw Leicester City wedi llwyddo i ennill yr Uwch Gynghrair ai beidio. Mae’n sicr na fyddwn yn gwybod beth yw ‘dyfodol gwneud lles’, ond os gallwn efelychu eu momentwm eofn, mae’n rhaid y gallwn ailfeddwl y ffordd y gall pobl a chymunedau lunio a gwella’u bywydau’n.